Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Qualitat

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de ReusGarantia de qualitat

El marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) estableix que les noves titulacions disposin d'un sistema de seguiment de la qualitat que vetlli per la implantació correcta i pel bon funcionament dels ensenyaments.

La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut s'ha dotat d'una política de qualitat pròpia en sintonia amb la política de qualitat de la Universitat Rovira i Virgili, com a mostra del compromís amb la qualitat dels serveis que ofereix als estudiants, al Personal Docent i Investigador i al Personal d’Administració i Serveis, i que complementa els plans estratègics i les normatives existents.

Política de Qualitat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

La URV ha definit la seva política i estratègia de qualitat docent, així com les responsabilitats en la garantia de la qualitat dels ensenyaments. Dins d'aquest context, la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut ha dissenyat i aprovat el Manual de Qualitat del Centre, on es defineixen i documenten els processos que conformen el seu Sistema de Garantia Interna de la Qualitat. La Junta de Facultat va aprovar-lo en data 20 de desembre de 2010.

Amb l'acreditació dels graus de Fisioteràpia, Medicina i Nutrició Humana i Dietètica i el màster d'Envelliment i Salut, s'ha fet una adaptació parcial del Manual de Qualitat de la FMCS  afegint els processos requerits per l'acreditació. Aquesta adaptació va ser aprovada en data 24 de setembre de 2015:

Manual de qualitat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

El treball de la URV per a establir un nou mapa de titulacions oficials de grau adaptat a la nova estructura de títols derivada del procés d’adaptació a l’EEES i a les necessitats de les comarques meridionals de Catalunya, ha culminat, a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, amb la verificació dels Graus i Màsters següents per part del Consejo de Universidades:

Graus:

Màsters:

D'acord amb les directrius fixades per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i a partir de la implantació del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (SIGQ) de la FMCS, es du a terme un seguiment anual del desenvolupament de les titulacions amb l'objectiu de fomentar la millora contínua dels ensenyaments de la facultat.

 Informe de seguiment del Grau de Medicina. Curs 2012-2013

 Informe de seguiment del Grau de Fisioteràpia. Curs 2012-2013

 Informe de seguiment del Grau de Nutrició Humana i Dietètica. Curs 2012-2013

 Informe de seguiment del Màster en Envelliment i Salut. Curs 2012-2013

 Informe de seguiment del Màster en Salut Mental. Curs 2012-2013

Indicadors de seguiment. Curs 2012-13

 Informació sobre el professorat

Acreditació:

Versió definitiva que inclou les modificacions derivades de l’informe de revisió de les evidències aportades per part del Comitè d’Avaluació Externa (novembre de 2015).

Bústia de reclamacions, incidències, suggeriments i felicitacions


Informació